LOSHAVNSiDENE

LOSHAVNSiDENE

Da ordensbestemmelsene ble strammet inn

Hverdagsliv og høytidOpprettet av Arthur Danielsen jr 2018-04-23 18:21
Av Arthur Danielsen jr.


Kunngjøringsbladet "Den Norske Rigstidende" opplyste den 6. juni 1865 om en innstramming av alminnelige bestemmelser om ro og orden. Innstrammingen gjaldt spesielt for uthavnene Loshavn og Eikvåg.

Med henvisning til en kongelig resolusjon fra 27. mai samme år, ble det kunngjort:

"Kjøbstadslovgivningens almindelige bestemmelser om Gadeuorden og Rolighedsforstyrrelse samt om offentlige til Dans, Kortspil og anden Lystighed foranstaltede Samlingers Ophør til et bestemt klokkeslett om Aftenen gjøres gjeldende."

Myndighetene ser ut til å ha ment at Loshavn og Eikvåg slett ikke var noen idyll rundt midten av 1800-tallet. I 1865 ble det foretatt inntramminger i ordensbestemmelsene i området.


Disse bestemmelsene skulle gjøre seg gjeldende for følgende steder i Lister og Mandals Amt:

"Ladestedet Farsund, den under Ladestedet liggende Deel af Gaarden Sunde Matr. No. 59 i Farsunds Sogn, samt de under Gaarden Huseby Matr. No. 64 i samme Sogn beliggende Udhavne Egvaag og Lodshavn."

Hva som er den konkrete bakgrunnen for denne innstrammingen, er ikke kjent. På denne tiden bodde det 212 mennesker i Loshavn, som er det høyest kjente innbyggertall for stedet.

Les hele historien  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post150

Lærer Halvorsens lønn

Hverdagsliv og høytidOpprettet av Arthur Danielsen jr 2018-04-20 12:25
Av Arthur Danielsen jr.


Lærer Hans Halvorsen ble ansatt på Eikvåg skole i 1883. Allerede året etter fikk han lønnsøkning, som dels ble finansiert som et spleiselag blant befolkningen i skolekretsen.

Det kommer frem i en artikkel i avisen "Fædrelandsvennen" høsten 1884: "Lodshavn og Egvaags Indvaanere har i mange henseender vist, at de har Øie for de krav, den nye Tid stiller til Samfundet," skriver avisen, og rapporterer videre at innbyggerne i et skolekretsmøte hadde besluttet å forhøye lærerens lønn med 260 kroner i året.


Utsnitt av et gammelt bilde fra Eikvåg skole høsten 1900. Lærer Hans Halvorsen (1861-1945) øverst til venstre sammen med en håndfull av sine elever.


Avisen fortsetter: "Endel av Kredsens Familiefædre har desuden besluttet at yde 140 Kroner i private Bidrag, saa det samlede Tillæg i Lærerens Løn vil blive 400 Kroner foruden Tillægget i Statsbidrag".

Les hele historien

  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post149
Neste »