KATLAND FYR

KATLAND FYR

- en krevende utpost


Lønnen

OversiktOpprettet av Arthur Danielsen jr on., desember 21, 2016 08:20:18
Utlysningsteksten fra den gangen fyrvokterstillingen ble lyst ut første gang våren 1878, forteller om klare forpliktelser som skulle dekkes av fyrvokterens lønn.

Selv om fri bolig var inkludert i lønnen, ble det likevel presisert kostnadskrevende krav som fyrvokteren måtte stå for selv:

a) at holde en paalidelig Karl til Hjælp ved Fyrets Røgt.
b) paa egen bekostning at opilde Fyrværelset, samt besørge Transport af Olie og andre til Fyret henhørende Rekvisiter fra Landingsstedet til Fyret, og
c) at svare Skatter og øvrige Byrder af Eiendommen.

Stortinget bestemte tidligere lønnen til fyrvokterne. Derfor har det vært mulig å spore lønnsutviklingen på Katland de første 30-40 årene fyret eksisterte gjennom tilgjengelige stortingsprotokoller. Stillingsannonsene fram til og med da Sigvald Tønnesen fikk jobben fast i 1915, forteller også hva lønnen den fremtidige fyrvokteren kunne forvente seg.

Disse kildene forteller blant annet at Abraham Tønnesen fikk like mye i lønn som det sønnen hans, Sigvald, fikk 37 år senere da han ble fast ansatt som fyrvokter.

I utlysningsteksten fra "Bergens Adressecontoirs efteretninger" 18 april 1878, opplyses det at lønnen for fyrvokteren skulle være kr 1600,-. Da stillingen på Katland ble utlyst i "Norsk Kundgjørelsestidende" 28. januar 1915, opplyses det at lønnen til fyrvokteren på det tidspunktet også var kr 1600,- i året. Det var da Sigvald Tønnesen fikk jobben, etter å ha hatt jobben midlertidig i et års tid. Lønnen hadde altså stått stille i 37 år.

Fyrvokterne på Katland kunne se langt etter lønnsøkninger. Lønnen sto omtrent stille de 40 første årene fyret eksisterte.

I tiden mellom disse 37 årene har lønnen vært både høyere og lavere enn kr 1600,- i året. I avisen "Kysten" opplyses det 27. januar 1911 i en oversikt over lønninger ved norske fyr at fyrvokterlønnen på Katland var på kr 1500. Departementets forslag var å heve lønnen til kr 1700,- I forslaget til statsbudsjett for 1913, altså to år senere, foreslo regjeringen at lønna skulle settes til kr 1500.

Noen år tidligere, 8. desember 1903, står stillingen utlyst etter Iver M. Unsgaards bortgang i "Norges Sjøfartstidene". Der kommer det frem at lønna som ble tilbudt var på kr 1400,- pr år, i likhet med hva Stortinget hadde redusert den til 12 år tidligere. Det ble foretatt en lønnsøkning på kr 100,- i 1908, slik at årslønnen ble hevet til 1500 kroner. Da ble det foretatt en del investeringer i fyret, blant annet ble det innkjøpt et klippapparat, en teknologisk nyvinning på den tiden, som var forventet å gi fyrvokteren merarbeid - og derfor mer lønn.

I perioden mellom 1891 og 1911 var med andre ord lønnen lavere i faktiske kroner enn hva den første fyrvokteren fikk i årslønn i 1878.

Denne utviklingen bør sees i sammenheng med at det tidligere i større grad ble forventet at fyrvokteren selv stod for alminnelig vedlikehold, mens dette vedlikeholdsansvaret ble mer og mer overført til andre. Vedlikeholdet av fyrlampen ble for eksempel etterhvert foretatt av fyringeniører - og man mente da at siden fyrvokterne fikk mindre ansvar, så skulle de ha mindre lønn.

Tidligere var de forpliktet til å selv stå for avlønningen av en fyrkarl, slik det også kommer frem i stillingsannonsen fra 1878. Denne forpliktelsen falt bort. Lønnen gikk derfor ned fra 1600 til 1400 kroner fra 1891. Det kommer frem i en stortingsprotokoll fra samme år. Samtidig ble det også vedtatt omfattende endringer av lønnssystemet for fyrvokterne i Norge, nettopp fordi at redusert ansvar skulle føre til mindre betaling.

En lønnsoppgang ble vedtatt først i 1918. Fyrvokterlønnen på Katland ble nå på kr 2000,- i året. Tre år senere har den steget ytterligere til kr 3200, og der ble den stående i noen år. I 1921, 1923 og 1925 bevilget Stortinget akkurat det samme beløpet til avlønning, av fyrvokteren, som på det tidspunktet var John Tønnesen.

Legger vi alle disse opplysningene til grunn, kan vi oppsummere slik:

Årslønn:
1878: kr 1600,-
1891: kr 1400,-
1899: kr 1400,-
1903: kr 1400,-
1908: kr 1500,-
1910: kr 1500,-
1911: kr 1700,-
1913: kr 1500,-
1915: kr 1600,-
1918: kr 2000,-
1921: kr 3200,-
1923: kr 3200,-
1925: kr 3200,-

Beregninger med utgangspunkt i konsumprisindeksen viser at at 1600 kroner i 1915 var 40 prosent mindre verdt enn det samme beløpet i 1878. Det var altså en svært negativ lønnsutvikling for fyrvokterne på Katland i løpet av fyrets 40 første år, selv om vi også regner inn at lønnen steg mellom 1915 og 1918. Akkurat i disse tre årene var det svært høy inflasjon i Norge, så dette var ingen reallønnsøkning. Snarere tvert i mot.


Til sammenligning:
Tabell over månedshyrer for sjøfolk 1890-1920
Klippapparat

  • Kommentarer(0)//katlandfyr.loshavnsidene.net/#post25